جمله تصادفی

اگر می‌خواهید با دشمن‌تان صلح کنید، بهتر است که با او کار کنید. آن موقع او به شریک و همکار شما تبدیل می‌شود.

گر برنده شوی نیاز نداری کــه شرح دهی . اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.