جمله تصادفی

پول را نه بیشتر و نه کمتر از آنچه ارزش دارد به حساب نیاور: پول یک خدمتکار خوب و یک ارباب بد است.

قانون مثل تار عنکبوت می ماند . فقط می تواند مگس های کوچک را شکار کند.