بهترین وسیله برای شکست یک ملت . ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی آن ملت است