جمله تصادفی

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است و کسانی که می توانند ذهن خود را تغییر دهند؛ می توانند هر چیزی را تغییر دهند.

انقلاب عظیمی را کــه ما در نظر داریم بــه وجود بیاوریم اساس آن روی این فلسفه پایه گذاری شده است که اگر خطر یهود از المان دور نشود دیر یا زود یهودیان دنیا را می بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد.