جمله تصادفی

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر میگیرد

کسی که میخواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی کــه دست از مبارزه بردارد . آن هم در جهانی که هستی آن مربوط به مبارزه است استحقاق زنده ماندن ندارد.