اگر یهودی با ایمان دیوانــه کنندهای کــه بــه مارکسیست دارد روزی در زمین . در روی زمین پیروزی بــه دست بیاورد ؛ تاج او روی مرگ عالم انسانی است و طولی نخواهد کشید کــه در روی زمین موجود زنده ای باقی نخواهد ماند .