جمله تصادفی

دو پناهگاه در مقابل مصیبت های زندگی وجود دارد : موسیقی و گربه ها

همیشه از آدم بدبین پول قرض بگیر، او انتظار ندارد که آن را پس بدهی.