جمله تصادفی

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است کــه عادل بــه نظر برسیم در حالی کــه عادل نیستیم .

همیشه از آدم بدبین پول قرض بگیر، او انتظار ندارد که آن را پس بدهی.