جمله تصادفی

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

همیشه از آدم بدبین پول قرض بگیر، او انتظار ندارد که آن را پس بدهی.