جمله تصادفی

همه آدم‌های موفق، شکست را تجربه کرده‌اند، اما هرگز خود را شکست‌خورده و وامانده نپنداشته‌اند.

از درس تاریخ آنچــه در خاطرات جوانان باقی می ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت های مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از آن نتیجه کلی نگرفته اند.

سخنان در موضوع: سن و سال