حافظه، دفترچه خاطراتی است که همه ما با خود حمل می‌کنیم.

سخنان در موضوع: زندگی