جمله تصادفی

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست . تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست.

حافظه، دفترچه خاطراتی است که همه ما با خود حمل می‌کنیم.

سخنان در موضوع: زندگی