جمله تصادفی

بیشتر مردم در دامنه‌ی کوه، صعود را رها نمی‌کنند، بلکه آنها در نیمه‌ی راه صعود را رها می‌کنند.

نکته مهم این است که هیچ گاه از سوال پرسیدن دست نکشید. برای هر کنجکاوی پاسخی وجود دارد.