جمله تصادفی

وقتی عقل از بین رفت . آخرین تصمیم متعلق بــه کسی است کــه اراده ای محکم داشته باشد و بهترین اسلحه دفاعی انسان در حملات شدید می باشد.

نکته مهم این است که هیچ گاه از سوال پرسیدن دست نکشید. برای هر کنجکاوی پاسخی وجود دارد.