جمله تصادفی

تا پایان دنیا، همه چراها پاسخ داده خواهند شد. ولی اکنون تو فقط می‌توانی بپرسی

ابن سینا (Avicenna) درباره دانش گفته:

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.