صداقت کم، خطرناک است و صداقت بسیار زیاد، ویرانگر است.