هنگامی که مردی برای یک ساعت کنار دختری زیبا می نشیند. زمان بسیار سریع می گذرد و ۱ ساعت تنها یک دقیقه به نظر می رسد. اما اگر او را ۱ دقیقه بر روی اجاق داغ قرار دهید. این میزان به اندازه تمام ساعت ها خواهد گذشت. به این موضوع نسبیت می گویند

سخنان در موضوع: روابط