جمله تصادفی

مردان شجاع فرصت می‌آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می‌نشینند.

احترام کورکورانه به قدرت بزرگترین دشمن حقیقت است

سخنان در موضوع: حقیقت