جمله تصادفی

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

احترام کورکورانه به قدرت بزرگترین دشمن حقیقت است

سخنان در موضوع: حقیقت