جمله تصادفی

بزرگترین اشتباهت در زندگی این خواهد بود که پیوسته از اشتباه کردن واهمه داشته باشی.

دو چیز بی پایان هستند :


اول منظومه شمسی . دوم نادانی بشر


در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

سخنان در موضوع: ارتباطات