از وقتی که ریاضی دانان از سر و کول نظریه نسبیت بالا رفته اند


دیگر خودم هم از آن سر در نمی آورم

سخنان در موضوع: تغییر