جمله تصادفی

چرا تغییر ؟ هر کسی سبک خاص خودش را دارد؛ زمانی که آن را یافتید، باید به آن بچسبید.

اگه نمره تستت تک شد ناراحت نشو !

سخنان در موضوع: انگیزشی