نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید به شما اطمینان میدهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است