در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است


و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند


در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

سخنان در موضوع: نگرش