جمله تصادفی

حتی مستبدترین حکومتها نمی تواند جز با موافقت مردمی که زیر تسلط این حکومت هستند، سرپا بماند؛ معمولا حاکم مستبد با زور، موافقت مردم را برای خود جلب می کند؛ اما به محض آنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند؛ حکومت مستبد هم نابود خواهد شد.

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است


و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند


در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

سخنان در موضوع: نگرش