جمله تصادفی

اگر در موزه ملی آتش سوزی شود . کدام نقاشی را نجات خواهم داد ؟ البته آن را که به در خروجی نزدیک تر است.

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم


البته این یک پدیده نسبی است

سخنان در موضوع: روابط