جمله تصادفی

هیچ چیزی در نویسندگی وجود ندارد. فقط پشت ماشین تایپ می‌نشینی و خونریزی می‌کنی.

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم


البته این یک پدیده نسبی است

سخنان در موضوع: روابط