جمله تصادفی

از طریق استفاده هوشمندانه و مکرر از پروپاگند ؛ می توان مردم را متقاعد کرد کــه بهشت . جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.

من به طور ارثی یهودی هستم. شهروند سوئیس شناخته می شوم و از نوع بشر به شمار می روم. تنها انسان بودن فارغ از وابستگی به هر گونه ایالت و ملیت اهمیت دارد.

سخنان در موضوع: نگرش