جمله تصادفی

از وقتی که ریاضی دانان از سر و کول نظریه نسبیت بالا رفته اند

دیگر خودم هم از آن سر در نمی آورم

به عنوان انسان. یک نفر خودش را با هوش کافی وقف نموده تا بتواند به طور واضح هوش ناکافی خود را در مواجهه با چیزهایی که وجود دارد. مشاهده کند

سخنان در موضوع: سن و سال