جمله تصادفی

دو چیز بی پایان هستند :

اول منظومه شمسی . دوم نادانی بشر

در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه


واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی