جمله تصادفی

مقابله با فقر، ربطی به خیریه ندارد. این عملی از سوی عدالت است.
فقر هم مانند برده‌داری و آپارتاید طبیعی نیست.
دست ساخته‌ی بشر است و به دست انسان هم می‌توان آن را ریشه‌کن کرد.

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بود


اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت

سخنان در موضوع: تغییر