جمله تصادفی

کسی که دست به خودکشی می زند . گمان می کند که همه چیز را با خود نابود می سازد و به همراه خود می برد

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بود


اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت

سخنان در موضوع: تغییر