جمله تصادفی

بعد از فتح یک قله بزرگ، تازه می‌فهمید که قله‌های بیشمار دیگری برای فتح کردن وجود دارد.

عاشق که بشوی، همیشه در ابتدا خودت را فریب می‌دهی و در پایان همیشه دیگران را گول می‌زنی. در دنیا به این ماجرا می‌گویند داستان عاشقانه.