غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند


بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

سخنان در موضوع: روابط