جمله تصادفی

هدف ، همـواره از ما دور مي شـود؛ هر چه به پيشــرفتهاي بزرگـتري نائل آييــم، بيش تر به بي ارزشي خود پي مي بريم؛ شادماني در تلاش نهفته اسـت نه در دستيابي به هدف؛ تلاشِ تمام و كمال، عين پيروزي است.

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمیبینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم

سخنان در موضوع: نگرش