جمله تصادفی

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است

سخنان در موضوع: نگرش