جمله تصادفی

هیچ چیز مهمی از جاه طلبی و یا احساس وظیفه حاصل نمی شود. عشق افراد به کارهاست که موفقیت را شکل می دهد

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست . تا اینکه طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست.

سخنان در موضوع: ایمان و باور