احترام به خویشتن بالاترین نعمت است.

سخنان در موضوع: ارتباطات