جمله تصادفی

طغیان . هر چند چون چیزی نمی آفریند . در ظاهر منفی است . اما چون آن بخش از انسان را که باید همواره از آن دفاع شود . آشکار می کند . عمیقا مثبت است.

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم . که چیزی نمی خواهیم.

سخنان در موضوع: ایمان و باور