جمله تصادفی

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

طغیان بنیادی است مشترک که هر انسانی نخستین ارزش های خود را بر آن بنا می کند.