جمله تصادفی

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.

طغیان بنیادی است مشترک که هر انسانی نخستین ارزش های خود را بر آن بنا می کند.