جمله تصادفی

هرچیز را کــه نگــهبان بیشتر بود . استوارتر گردد مگر راز . کــه نگــهبانان آن هرچــه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

طغیان بنیادی است مشترک که هر انسانی نخستین ارزش های خود را بر آن بنا می کند.