جمله تصادفی

انتخاب سکوت از همه فضیلت؛ برای آن شما عیوب مردان دیگر را بشنود و پنهان خود را.

کم اند کسانی که با چشم شان می بینند و با مغزشان فکر می کنند

سخنان در موضوع: نگرش