جمله تصادفی

دیروز و فردا دست به یکی کردند. دیروز با خاطراتش و فردا با وعده هایش مرا خواب کردند ؛ وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

همه انسانها به طور یکسان محکومند که روزی بمیرند ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است