جمله تصادفی

آری من یک هندو هستم؛ همچنین یک مسیحی یک مسلمان و یک بودایی و یهودی می‌باشم.

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید تا اینکه آن را باز کنید و همه تردیدها را از میان ببرید.