جمله تصادفی

مقابله با فقر، ربطی به خیریه ندارد. این عملی از سوی عدالت است.
فقر هم مانند برده‌داری و آپارتاید طبیعی نیست.
دست ساخته‌ی بشر است و به دست انسان هم می‌توان آن را ریشه‌کن کرد.

برای کامل شدن همه چیز برای آنکه احساس تنهایی نکنم٬ فقط یک آرزو دارم که در روز اعدامم تماشاچی ها زیاد باشند و با فریاد سراپا نفرت از من استقبال کنند

سخنان در موضوع: نگرش