جمله تصادفی

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی‌ماند.

انسان وقتی بخواهد به راستی در دری که نمی تواند ببیند شرکت کند . غرق چه ناتوانی عمیقی است