جمله تصادفی

درد و رنج کودکان به خودی خود نفرت انگیز نیست . بلکه این واقعیت که درد و رنج آن را نمی توان توجیه کرد . مایه نفرت می شود

انسان وقتی بخواهد به راستی در دری که نمی تواند ببیند شرکت کند . غرق چه ناتوانی عمیقی است