عادت به نومیدی از خود نومیدی بدتر است

سخنان در موضوع: انگیزشی