جمله تصادفی

هیچ چیزی در نویسندگی وجود ندارد. فقط پشت ماشین تایپ می‌نشینی و خونریزی می‌کنی.

وقتی که هیچ کس را نداشته باشی برایش یک فنجان چای درست کنی، وقتی که هیچ کس به تو احتیاجی نداشته باشد؛ آن جاست که زندگی دیگر به پایان رسیده است.

سخنان در موضوع: زندگی