جمله تصادفی

میگویی باران را دوست داری، ولی برای رفتن در باران از چتر استفاده میکنی.

میگویی خورشید را دوست داری، ولی وقتی خورشید میدرخشد دنبال پناهگاه میگردی.

میگویی باد را دوست داری ولی وقتی باد می‌آید پنجره‌هایت را میبندی.

بخاطر همین است که میترسم، وقتی میگویی دوستت دارم.

وقتی که هیچ کس را نداشته باشی برایش یک فنجان چای درست کنی، وقتی که هیچ کس به تو احتیاجی نداشته باشد؛ آن جاست که زندگی دیگر به پایان رسیده است.

سخنان در موضوع: زندگی