جمله تصادفی

هیچ انسانی ذهنش را درگیر مسائل زمان و فضا نمی کند.

اما من کاملا برعکس بودم و بعد از رسیدن به بزرگسالی. تازه به مسائل فضا و زمان علاقه مند شدم.

سپس بیشتر از هر فرد بالغ و یا کودکی آن ها را بررسی و موشکافی نمودم.

میتوان هر فردی را از روی چیزی که در مورد دیگران می گوید بیشتر از چیزی که دیگران درباره او میگویند بشناسی.

سخنان در موضوع: روابط