میتوان هر فردی را از روی چیزی که در مورد دیگران می گوید بیشتر از چیزی که دیگران درباره او میگویند بشناسی.

سخنان در موضوع: روابط