جمله تصادفی

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشکلات با تحمل جنبه‌های ناگوار و دفع آنها، مشکلات را به فرصت مبدل می‌کنند.

من فکر می کنم که احتمالا با گذشت زمان، به جای سیاسی سازی کمک های بشردوستانه، انسانی سازی سیاست رخ خواهد داد.