جمله تصادفی

انسان در گزینش خوب و بد زندگی‌اش آزاد است. هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند.

من به گناه جمعی اعتقاد ندارم، اما من به مسئولیت جمعی اعتقاد دارم.