جمله تصادفی

پول را نه بیشتر و نه کمتر از آنچه ارزش دارد به حساب نیاور: پول یک خدمتکار خوب و یک ارباب بد است.

من به گناه جمعی اعتقاد ندارم، اما من به مسئولیت جمعی اعتقاد دارم.