جمله تصادفی

کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

اگر قرار بود دنیای من فردا به آخر برسد؛ به تمام خوشی ها و هیجان ها و لذت های ارزشمندی که خوش شانس بودم تجربه کنم، فکر می کردم، نه به ناراحتی ها، دردها یا پدرم که خانه مان را ترک کرد، بلکه به لذت تمام چیزهای دیگر.