جمله تصادفی

تمول و تقوی چون دو وزنــه هستند کــه در کفــه های یک ترازو قرار گرفتــه باشند .

بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است

اگر قرار بود دنیای من فردا به آخر برسد؛ به تمام خوشی ها و هیجان ها و لذت های ارزشمندی که خوش شانس بودم تجربه کنم، فکر می کردم، نه به ناراحتی ها، دردها یا پدرم که خانه مان را ترک کرد، بلکه به لذت تمام چیزهای دیگر.