جمله تصادفی

حقیقت، انکارناپذیر است، بدخواهی ممکن است به آن حمله کند
ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد
اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود

پیوسته ساعتی فرا می رسد که انسان از زندان ها و کار و تلاش خسته می شود و چهره عزیز و قلبی را که از مهربانی شکفته باشد می خواهد.