جمله تصادفی

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد پس به رقیبش اجازه می دهد افکار خودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

فهمیده ام که همه بدبختی انسان ها ناشی از این است که به زبان صریح و روشن حرف نمی زنند. از اینرو من تصمیم گرفته ام که صریح حرف بزنم و صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم.