جمله تصادفی

این دنیا به این صورتی که ایجاد شده . قابل تحمل نیست. از این روی من به ماه یا خوشبختی و یا به زندگی جاوید محتاجم. به چیزی که شاید دیوانگی باشد ولی متعلق به این دنیا نباشد

آلبر کامو (Albert Camus) درباره مرگ گفته:

ما هم بنا به موقعیت . فرمان محکومیت صادر می کنیم. اما به من می گفتند که این چند مرگ . برای رسیدن به دنیائی که در آن دیگر کسی را نخواهند کشت ضروری است.