جمله تصادفی

من باور دارم گاهى کسانى که انتظار داریم در مواقع پریشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند به کمک ما می‌آیند و ما را نجات می‌دهند.

حضرت «آدم» یک بشر بود و بس، او سیب را نه بخاطر سیب بودنش، بلکه بخاطر ممنوعیتش می‌خواست.

سخنان در موضوع: دین و مذهب