جمله تصادفی

تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار که مرا می بیند . اندازه های جدیدم را می گیرد ؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

آنچه انسان در میان بلایا می آموزد اینست که در درون افراد بشر . ستودنیها بیشتر از تحقیر کردن هاست

سخنان در موضوع: نگرش