آلبر کامو (Albert Camus) درباره پول گفته:

زمانی که پول حاکم باشد عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت