جمله تصادفی

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست بــه کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

همه چیز برای آرامش زهرآگین و خواب بی قیدی ساماندهی شده است

سخنان در موضوع: موفقیت